Ciljne skupine

Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci na področju:

 • predšolske vzgoje (vzgojitelji, pomočnik vzgojitelja),
 • osnovnošolskega izobraževanja (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojeni programi z nižjim izobrazbenim standardom in posebni programi vzgoje in izobraževanja)
 • osnovnega glasbenega izobraževanja,
 • poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih,
 • v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci:

 • ki pri otrocih in mladostnikih zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po dodatni pomoči, niso pa usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami;
 • ki pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po še dodatni strokovni pomoči;
 • ki pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju potrebujejo kontinuum pomoči s ciljem krepitve njihovih lastnih kompetenc za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami;
 • ki si želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami;
 • ki izvajajo obšolske programe, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami